JM does not take responsibility for the translation

Samverkan

Inom JM Entreprenad är samverkan en effektiv och strukturerad samarbetsform för att genomföra hållbara projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och rätt kostnad. Det är en metod som vi använder för att leverera vårt erbjudande – en enklare resa till ett färdigt projekt.

JM Entreprenad vill samverka i en gemensam arbetsprocess oavsett entreprenadform. Genom ökad delaktighet hos alla i projektet skapar vi tillsammans engagemang och får projektmedarbetare som både vill och kan. Ökad delaktighet hos projektmedarbetarna bidrar även till att vi tillsammans förbättrar arbetsmetoderna och ständigt arbetar mot nya och hållbara lösningar. 

Framgångsfaktorer

Det finns några faktorer som är viktigare än andra för framgångsrik samverkan. En viktig förutsättning är bemanning av projektet, som då inkluderar även kunden, projektörer, underentreprenörer och leverantörer. Rätt kompetens på rätt plats ger ett kreativt och effektivt arbetsklimat såväl som resursutnyttjande.

Väl fungerande samverkan kräver att parterna har tillit och respekt för varandra, varandras kompetens och roller. Vi säkerställer detta genom att i workshopform skapa en gemensam grund för projektet och organisationen genom att lära känna varandra och fastställa gemensamma mål och arbetssätt. Genom att arbeta aktivt med förtroende, öppenhet, tillit och respekt kan projektmedarbetarna fatta goda beslut tillsammans. Det ökar också möjligheten att identifiera och diskutera förbättringar och kreativa lösningar under projektets gång.

Inledande riskinventering samt löpande strukturerad uppföljning av risker och möjligheter ger förutsättningar och underlag för god planering i projektet. För en framgångsrik samverkan är det även viktigt att formerna för konflikthantering, kommunikation och löpande avstämningar i projektet är fastslagna.

Jämför bostäder