JM does not take responsibility for the translation

Partnering - vårt sätt att samarbeta

Partnering är en samverkansform som vi på JM Entreprenad använder oss av för att skapa - En enklare resa. För oss är Partnering en konstruktiv och effektiv samverkansform för att genomföra hållbara projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och rätt kostnad. Våra tekniska lösningar skapar energieffektiva projekt med mindre miljöpåverkan.

JM Entreprenad vill samverka i en gemensam arbetsprocess oavsett entreprenadform. Genom ökad delaktighet hos alla i projektet skapar vi tillsammans engagemang och får projektmedarbetare som både vill och kan. Ökad delaktighet hos projektmedarbetarna bidrar även till att vi tillsammans förbättrar arbetsmetoderna och ständigt arbetar mot nya och hållbara lösningar.  Dessutom skapar ständig förbättring lönsammare projekt för alla inblandade.

Gemensamma mål

I partnering arbetar vi mot gemensamma mål och gärna med ett gemensamt incitament med fokus på kunden. Målen ska vara mätbara och kunna följas upp. Målen sätts under en startworkshop som hålls så tidigt som möjligt då projektet är resurssatt. Ett gemensamt måldokument upprättas, signeras och följs upp kontinuerligt.

Alla projekt har olika förutsättningar. Genom att arbeta aktivt med förtroende, öppenhet, tillit och respekt kan projektmedarbetarna fatta goda beslut tillsammans. Det ökar också möjligheten att identifiera och diskutera förbättringar och kreativa lösningar under projektets gång.

Riskinventering

Redan i början av samarbetet görs en riskinventering där tänkbara risker lyfts fram och dokumenteras. Under riskinventeringen tas team-medlemmarnas erfarenheter från liknande projekt till vara. Risklistan följs upp kontinuerligt vid separata riskhanteringsmöten. För att få ytterligare fokus på riskminimering kan man lägga in riskkostnader i riktpris och incitament.

God kommunikation och gemensamma mål minskar konflikter i projekt. För att ytterligare förebygga konflikter arbetar vi med konflikthanteringstrappan, som innebär att en konflikt ska lösas på lägsta nivå och inom utsatt tid. Tidigt görs också en kommunikationsplan där de möten som ska hållas i projektet definieras. Syfte, frekvens, ansvar och deltagare preciseras i planen.

Under projektet hålls partneringmöten för att stämma av hur projektet och samarbetet går. Fokus ligger på målavstämning, samarbete och ständiga förbättringar.

I en totalentreprenad är det initialt mycket arbete med projekteringsplanering och projekteringsmöten medan det i en generalentreprenad handlar om gemensam projektplanering och projektmöten. För detta arbete har vi erfarenhet av och förslag på bra metoder för att arbeta på ett effektivt sätt. I projekt hålls alltid en eller flera produktionsworkshops vilket bland annat är bra för att introducera nya projektmedarbetare.

JME erbjuder IT lösningar

JM Entreprenad erbjuder IT lösningar som främjar samarbete. Lösningar där alla projektmedarbetare i realtid kan få information, kommunicera, följa projektets ekonomi och övrig dokumentation med mera.

Våra partneringprojekt avslutas alltid med en slutworkshop för att summera projektet och samarbetet. Där går vi igenom måluppfyllelse, vad som fungerat bra respektive mindre bra och vad vi kan göra annorlunda i nästa partneringprojekt.

Ekonomi

Partnering utformas så att det blir lönsamt för alla parter. Det som skiljer partnering från traditionella projekt är de strukturerade samarbetsprocesserna, det vill säga arbetssättet.

Ett strukturerat sätt att genomföra projektet samt hantering av risker och konflikter gör partneringprojekt kostnadseffektiva. Nyheten ligger därför inte i entreprenad- eller ersättningsformen.

Vilken ersättningsmodell som ska användas bestäms tidigt i projektet. Som i alla projekt krävs affärsmässighet och ersättningsformen ska motiveras av  förutsättningarna. Ekonomin kan vara mer eller mindre öppen mellan parterna i projektet. Öppna böcker är inte ett krav för att lyckas med ett partneringprojekt.

Det viktiga är att alla involverade i projektet är överens.

Jämför bostäder