JM does not take responsibility for the translation

Alviksskolan, hus A

Byggnaderna är grönklassade enligt stadsmuseets klassificering, vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde.

Skolan är ritad av arkitekt Frithiof Dahl och uppfördes under 1898-1899. Det betyder att byggnaderna är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässigt och konstnärlig synpunkt.

JME deltar i tidigt skede

JM Entreprenad, region Hus, deltar i systemhandlingsskedet varefter projekteringsarbetet startar och efterföljande produktion.

Orientering om projektet

Skolan är ritad av arkitekt Frithiof Dahl och uppförd 1898-1899. Den äldsta delen av Hus A uppfördes av tegel på grund av sten murad på berg. Källarbjälklagen konstruerades av murade valv mellan järnbalkar. Järnbalkar har även använts i övriga bjälklag i kombination med träbjälkar. Takstolar uppfördes av bilat timmer.

Byggnad är grönklassade enligt stadsmuseets klassificering vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde som betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Alviksskolan hus A renoveras och byggs om med avseende på tillgänglighetsanpassning samt för anpassning av verksamheten. I hus A går en del av skolans hörselskadade elever.

Tillgänglighetsanpassningen medför bl a att en befintlig hiss byts ut och en ny hiss installeras i det stora trapphuset. Kravet på bevarande från Stadsmuseet innebär att hissen måste vara utförd i glas.

Verksamhetsanpassningen består i att öppna upp lokalerna som idag upplevs som tillslutna och därmed skapa bättre flöden och logistik för dagens undervisning samt bygga bort svåranvända lokalytor.

Samtliga tekniska system är bedömda som uttjänta och kommer att bytas ut.

Ett nytt hus, hus H, byggs på den norra parkeringen. Huset skall rymma utrymme för nytt ventilationsaggregat samt rum för källsortering.

Akustiken i lokalerna förbättras för att tillgodose de hörselnedsattas behov. I samtliga klassrum skall hörslingor installeras.

Under ombyggnadstiden kommer verksamhet pågå som vanligt i de delar av skolan som inte omfattas av ombyggnation. Detta kommer att ställa höga krav på dialog och kommunikation med företrädare för denna verksamhet. Skolans nuvarande skolgård kommer delvis att tas i anspråk för ombyggnaden vilket gör att tillfälliga entréer, säkra inpassagevägar, utrymningsvägar mm anpassas till produktionen.

Jämför bostäder