JM does not take responsibility for the translation

Marksanering

De flesta större svenska städer har på senare tid exploaterat äldre industrimarker gärna nära vatten, istället för att bygga på jungfrulig mark. Det ställer krav på kontroll och efterbehandling av marken.

Stockholm är inget undantag, där har vi under hundratals år tippat restmaterial från industrier och många gånger byggt ovanpå.

Föroreningarna kan bland annat bestå av PAH:er och tungmetaller vilka inte bryts ner i naturen utan måste tas om hand. Även om det är länge sedan fabriken lades ner kan gifter finnas kvar i både mark och närliggande vatten.

Länsstyrelsen har uppskattat att det finns 8500 förorenade områden i Stockholms län.

Hur arbetar vi

JM Entreprenad har en mångårig erfarenhet av att sanera förorenade områden och är vana att arbeta med flera olika beställare.

Förorenad mark är dyrt att hantera varför en väl planerad saneringsprocess kan spara stora summor pengar.

Varje saneringsprojekt har sina specifika villkor och myndighetskrav beroende på vad som ska byggas. När bostäder, skolor och förskolor byggs, ställs högre krav än till exempel vid uppförandet av kontor och vägar.

Oavsett krav så driver JM Entreprenad sina projekt effektivt och i samverkan med beställaren. Det viktiga för oss är långsiktigt arbete och att resultatet av saneringen följer åtgärdsmål och myndighetskrav.

JM Entreprenad samarbetar och har avtal med miljökonsulter, godkända deponier och ackrediterade laboratorium för att säkerställa processen i saneringsprojekten. Vi hjälper gärna till med att skriva saneringsanmälan och slutrapporter till berörda tillsynsmyndigheter. Vi kan ta fram platsspecifika riktvärden och åtgärdsmål samt lägga upp provtagningsstrategier.

Minimerade transporter

Det är betydelsefullt för miljön att transporterna till och från projekten minimeras och det sker med god planering och grundlig kontroll av schaktmassorna. JM Entreprenad har även en internförmedling av rena schaktmassor för att minska långa transporter av dessa. Vi har utrustning och möjlighet att rena förorenat vatten på plats, som kan uppkomma vid saneringsschakter, för att undvika transporter.

Arbetsmiljökrav måste följas

Det är av högsta vikt att vi följer arbetsmiljökraven och därför håller vi alltid en miljö- och hälsoutbildning för de som ska arbeta specifikt i saneringsprojekten, med bland annat information om vikten av att använda skyddskläder och att tvätta sig.

Jämför bostäder