JM does not take responsibility for the translation

Ulvsunda marksanering

JM Entreprenad har sanerat två områden i Ulvsunda på uppdrag av SL.

Ny depå för Tvärbanan

Entreprenaden består av marksanering och uppförandet av påldäck inför byggandet av en spårvagnsdepå. Ny depå för Tvärbanan ska byggas inom området.

class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Inom området har det tidigare bedrivits olika större och mindre verksamheter. Industriell verksamhet har historiskt sett ofta förorenat omgivningen och så var fallet här också.

Marken schaktades i rutor och grovsorterades, block och betong med storlek över 500 mm sorterades ut. Massorna fördelades i högar för provtagning. Provtagningen utfördes av miljökonsult från Geosigma som skickade proverna till ett ackrediterat laboratorium. Massorna klassades enligt platsspecifika riktvärden och enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden.

Förorenade massor transporterades till godkända mottagningsanläggningar efter klassning och föroreningshalter. Övriga massor sparades inom området för återfyllning. Största delen av föroreningarna bestod av PAH:er samt metallerna zink, bly och kobolt men även kvicksilver, koppar och kadmium.

Totalt transporterades över 7000 ton schaktmassor bort. Enligt Geosigma var det cirka 4300 kilo metaller och petroleumkolväten som avlägsnats från området, varav 80 procent var metaller där zink utgjorde den största delen med 1500 kilo.

Markförstärkning med pålar

Förutom marksaneringen utfördes även markförstärkning med pålar. Pålningen bestod av cirka 4700 meter slagna pålar och 1000 meter borrade pålar samt cirka 700 pålplattor.

Två sätt att hantera förorenade schaktmassor

I nästa projekt inom området hanterades schaktmassorna på två sätt. Dels som beskrivits i det tidigare området, och dels enligt en förklassificerad schaktplan.

Då schaktades de förorenade massorna i rutor om tio gånger tio meter i nivåer enligt schaktplanen, och i enlighet med Naturvårdsverkets generella riktvärden. Vid eventuella tveksamheter om halterna i rutor som klassats som rena men som misstänkts vara förorenade, har utgångspunkter varit att de fått motsvarande klass som intilliggande rutor och nivåer och transporterats bort till godkänd mottagningsanläggning.

Totalt transporterades 33 943 ton förorenade massor bort med halter från "Känslig markanvändning", till över föreslagna riktvärdet för "Farligt avfall". Även en mindre mängd petroleumförorenat vatten omhändertogs med slamsugningfordon och transporterades till godkänd mottagningsanläggning.

Jämför bostäder