JM does not take responsibility for the translation

Norra Djurgårdsstaden, sanering

I november 2008 påbörjades arbetet med att rena marken i gasverksområdet i Hjorthagen. Marken var påverkad av tidigare industriverksamhet bland annat vid stadsgasproduktionen.

Arbetet inleddes med provtagningar för att fastställa vilken typ av föroreningar som fanns och spridningen av dessa, för att bestämma vilken typ av behandling som var mest effektiv. De förorenade massorna schaktades ut och sorterades på plats och grovfraktionen våtsiktades ut.

För att minska transporterna till och från området, på sparades massor som klassificerats som rena och renad mark på ett mellanlager i anslutning till arbetsområdet eller återanvändes i projektet.

Provtagning och miljökontroll sköttes av Golder Associates.

 

Viktigt ur miljösynpunkt

Marken får den renhet som myndigheterna kräver av ett bostadsområde av innerstadskaraktär. Att rena mark är viktigt ur miljösynpunkt oavsett vilken typ av mark det handlar om. I Hjorthagen bidrar markreningen till att minska risken för spridning av föroreningar till Husarviken. Det övergripande målet är att vikens ekologiska förutsättningar bibehålls.

Finmaterialet innehåller föroreningar

Under hösten 2009 våtsiktades marken i fraktionen 30-150 mm för att få bort finmaterial från stenarna för att kunna friklassa desamma. Det är på finmaterialet som föroreningarna finns.

Finmaterialet provtogs, analyserades och klassades, för att sedan transporteras iväg för behandling. Vattnet som användes vid våtsikten återcirkulerades för att minska mängderna vatten och renades till sist i det lokala vattenreningsverket som fanns på plats.

Bilder

  • Lokalt reningsverk för våtsiktning av fraktionen 30-150 mm för att få bort förorenat finmaterial.
  • Lokal vattenrening i gasverksområdet sparade transporter motsvarande 2,5 varv runt jorden.

Jämför bostäder