JM does not take responsibility for the translation

Dalénum marksanering

I det tidigare AGA-området beläget på Lidingös södra strand, har det bedrivits industriverksamhet i hundra år.

Här har det producerats en mängd tekniska produkter som exempelvis fyrapparater, svets- och skärmaskiner, flygplansvingar, bojar, spisar, belysningsarmatur, sjukvårdsutrustning, radioapparater, rakapparater, spaningsobjektiv, filmprojektorer, glasögon och kikare, vilket medfört att marken i området varit förorenat med metaller och en del PAH:er samt lösningsmedel.

Sanering av marken nödvändig

JM AB har för avsikt att inom en tioårsperiod bygga ett tusental bostäder i området och strävan är att göra bostadsområdet till en levande plats med parker, promenadstråk och mötesplatser, varför sanering av marken var nödvändig.

Rena massor sparas inom området

Saneringen utförs av JM Entreprenad i nära samarbete med JM AB och i samråd med Lidingös miljö- och stadsbyggnadskontor. Saneringen följer platsspecifika gränsvärden med riktvärden som miljökonsulter från WSP tagit fram för Dalénumområdet. Efter kontroller vid schaktningen sparas de schaktmassor som klarar de platsspecifika riktvärdena och återanvänds inom området. På så sätt undviks onödiga transporter.

Förorenade massor till deponi

Vid saneringsarbete delas området in i ett rutnät, tio gånger tio meter som schaktas ur och analyseras. Höga halter av metaller, bland annat krom, koppar, bly och zink har påträffats förutom oljor och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). Massorna transporteras på bil, av godkända transportörer, för deponi och behandling på olika ställen beroende på föroreningsgrad.

Bilder

  • Här planeras för bostäder, parker och promenadstråk
  • Området delas in i ett rutnät
  • Saneringsarbetena utförs av JM Entreprenad

Jämför bostäder