JM does not take responsibility for the translation

Annedal marksanering

Projektet omfattar exploateringsarbeten för byggandet av flerbostadshus i Annedal.

En omfattande marksanering om cirka 100 000 ton jord har genomförts. Arbetsområdet har provtagits och klassificerats utifrån platsspecifika riktvärden och Naturvårdsverkets generella riktvärden, av miljökonsulter från WSP.

Schakt i rutnät

JM Entreprenad har schaktat i ett rutnät om tio gånger tio meter och till en halv meters djup. De förorenade schaktmassorna transporterades till godkända mottagningsanläggningar. Massorna som klarade kravet för återanvändning inom området sparades.

Spontarbeten för byggandet av flerbostadshus samt kalkstabiliseringen för torgyta utfördes inom entreprenaden.

Jämför bostäder