JM does not take responsibility for the translation

Liljeholmskajen får ett nytt utseende

Den 160 meter långa kajen vid Liljeholmen ska förstärkas i takt med att bostadsområdet växer.

Sjönära arbeten

Entreprenaden Liljeholmskajen är utfört i ett fleral etapper som omfattar infrastruktur för flerbostadsområdet Liljeholmskajen inklusive kaj, gator, ledningsarbeten och marksaneringar. En omfattande samordning har skett med byggherrar och infrastruktur. 

I entreprenaden har följande utförts:
- Om och nybyggnad av kaj med kajförstärkning och brygga
- Förlängning av kaj i betong
- Förstärkningsarbeten av kaj
- Stålrör, dimension 600 för dagvattenutlopp genom kajfront
- Undervattensgjutningar
- Mark och finplanering för bytespunkt Liljeholmsvägen
- Gjutasfalt och skyddsbetong för överdäckning av spår för bytespunkt   Liljeholmen
- Mark- och betongarbeten för länkplattor till busshållplats för bytespunkt Liljeholmen
- VA-ledningar och gatuarbeten
- Utbyggnad av kör- och gångbana
- Schakt, spont, pålning och grundläggningsarbeten för flerbostadshus
- Sanering av mark, ca 255.000m³
- Ledningsdragning el, tele, belysning etc.
- Finplanering av flerbostadsområden innefattande bl.a.  kanalisation, planteringar samt omfattande mark och naturstens arbeten,

Bilder

Jämför bostäder