JM does not take responsibility for the translation

Hamnplan Norvik

JM Entreprenad har fått i uppdrag av Stockholms Hamnar att färdigställa hamnplan i Norvik.

Uppdraget innebär omfattande arbeten med infrastrukturen kring hamnplan, som beräknas vara färdigställd hösten 2020. Den nya hamnen kommer att effektivisera varuförsörjningen till Mälardalsregionen, som är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Miljön påverkas minde av sjötrafik jämfört med andra transportslag, och regionen får därmed en mer hållbar transportlösning. Projektet har uttalade höga miljöambitioner och JM Entreprenad har som målsättning att vara ett föredöme i det arbetet.

I området är flera andra entreprenörer aktiva med losshållning av berg för inkommande järnvägstrafik, bygg- och elentreprenad samt konstruktioner för ny bro och kaj, vilket ställer höga krav på samordning och arbetsmiljö under hela projekttiden.

Projektet har betydande utmaningar inom logistik och tid. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar och ytterligare 13 deltider, där vi arbetar med successiv tidplanering och inköp. De mest omfattande aktiviteterna i projektet avser asfaltsbeläggning om ca 300 000 m2, 70 000 pall med marksten, 14 mil elkanalisation samt ca 20 000 m VA.

 

 
Visionsbild över Norvik Hamn. Bild: Stockholms Hamnar

 

 

Bilder

Jämför bostäder