JM does not take responsibility for the translation

Exploateringsarbeten Gustavsberg

Exploateringsarbeten för ny detaljplan i Gustavsberg, omfattande vägar, parkeringsytor, VA-, fjärrvärme-, el- och teleledningar samt belysningsanläggningar.

Uppdraget avsåg omfattande projektering och saneringsarbeten.

Ombyggnad av Gustavsbergsvägen från Värmdöleden till Gustavsberg med tre nya cirkulationsplatser, nyanläggning av lokalgator till pågående och kommande bostadsprojekt, breddning av Chamottevägen inne på det gamla fabriksområdet, utökning av parkeringen, Båtvägen samt Odelbergs väg med strandpromenad i hamnområdet samt arbeten med gemensamhetsanläggningar i hamnen.

Bilder

Jämför bostäder