JM does not take responsibility for the translation

SmartLog

Vårt moderbolag JM AB (publ) har stora markinnehav, inte minst i Storstockholm.

Eftersom projektutveckling normalt sett tar flera år från förvärv till byggstart, utgör marken i flera fall potential för tillfällig alternativ användning.

Ett samarbete är inlett med moderbolaget för att använda strategiskt utvalda tomter för tillfälliga massupplag och eventuellt bergutvinning och krossning. Allt för återvinning av massor samt minskade transporter och deponikostnader.

Under en försöksperiod sparades cirka 300 ton koldioxid på ett år. Med våra beräkningar kan utsläppen av koldioxid minska med cirka 1800 ton per år genom att korta samtliga JM Entreprenads anläggningstransporter med fem kilometer.

Det motsvarar knappt 10 000 personers flygresa mellan Stockholm och Malmö.

Smarta Logistiklösningar

En tiondel av koldioxidutsläppen från den svenska transportsektorn kommer från lastbilar och anläggningsmaskiner inom bygg- och anläggningssektorn. Transporterna är kostsamma - både för klimatet och ekonomin.

Vi har inlett utvecklingsprojekt kallat Smarta Logistiklösningar - SmartLog - för att minska utsläppen.

Målet är att driftsätta minst fyra anläggningar i Storstockholm, en i varje väderstreck.

Ytterligare projekt inom SmartLog är en digital förmedlingstjänst av rena schaktmassor mellan byggprojekt inom företaget. Genom att transporter av schaktmassor effektiviseras, gynnas både miljö och ekonomi i projekten.

Minskade utsläpp

Projektet testas och utvärderas i Stockholm. Faller det väl ut kan modellen spridas över hela landet. Till logistikcentren transporteras främst schaktmassor och råberg från byggprojekt företaget har i närheten. Materialet tas emot, sorteras och återvinns för att användas i annat närbeläget JM-projekt.

På det sättet effektiviseras transporterna och utsläppen minskar. Dessutom ökas återvinningen av material som annars skulle köras till deponi.

Logistikcenter i Värmdö

Första logistikcentret ligger i Värmdö kommun straxt utanför Stockholm. Området samordnas med projektet Ekobacken där ca 2,5 miljoner ton bergmaterial och jordmassor tas om hand och återvinns.

Jämför bostäder