JM does not take responsibility for the translation

Ekobacke Norrsätra

Norrsätra Verksamhetsområde är en företagspark som utvecklas i samarbete mellan JM Entreprenad AB och Sollentuna kommun.

Cirka 60 000 kvadratmeter kommer utgöras av tomter avsedda för företag och verksamheter där JM Entreprenad äger cirka 30 000 kvadratmeter. Övriga delar av området förblir naturmark med gångvägar och dagvattendammar. Förutom handel och småindustrier kommer även ny återvinningscentral att etableras.

Detaljplanen

Detaljplanen för Norrsätra Verksamhetsområde vann laga kraft i början av mars 2014 och JM Entreprenad har nu påbörjat förberedande markarbeten för att skapa etableringsytorna för de kommande verksamheterna samt kommunalteknisk service och vägar.

Minskad miljöbelastning

Ris och stubbar från avverkningen kommer att flisas och användas som bränsle i värmeverk. Jordmassor och överskottsberg kommer i möjligaste mån att användas i närliggande byggprojekt i syfte att minska miljöbelastningen genom kortare transporter.

Jämför bostäder