JM does not take responsibility for the translation

Ekobacke®

Ekobacke® - en företagspark med miljöprofil. JM Entreprenad arbetar sedan en tid med utvecklingen av Ekobacken Företagspark öster om Värmdö Marknad i Gustavsberg. Ytor skapas för såväl företagande som rekreation.


Genom ett fastighetsförvärv i Värmdö kommun kunde vi inleda egen utveckling av
industrifastigheter. Förutom intäkter från fastighetsförsäljningar efter
förädling i planprocessens tidiga skeden, förväntar vi oss skapa värden vid
tillvaratagande av naturresurser. Processande av befintligt berg - både för eget
bruk i vår entreprenadverksamhet och för försäljning på den öppna marknaden är
en del.

Vår projektutveckling medför också att vår entreprenadverksamhet kan utföra
exploateringsarbeten på allmän mark inom området. Vi får också möjlighet att
utföra mark- och anläggningsarbeten på sålda fastigheter vilket kan ge våra
systerenheter i företaget möjlighet att utföra byggnadsarbeten åt våra
fastighetsköpare.

Stor illustrationsbild Ekobacken

Fakta

Vår första Ekobacke® ligger på Värmdö längs väg 222 i Gustavsberg mellan trafikplatserna Hålludden och Ingaröavfarten
Detaljplanerna innefattar 55 hektar mark varav 26 hektar är kvartersmark. I området finns idag en porslinstipp och ett reningsverk.

Projekttid 7-9 år
Exploateringsarbeten uppgår till cirka 60 mnkr
Cirka 2,7 miljoner ton berg på kvartersmark
Cirka 60 000 kvadratmeter mark är såld.

Tryggad bergleverans

Projektet innebär tryggad bergleverans på Värmdö till JM-projekt och övriga externa projekt. Möjlighet till återvinning (berg, asfalt, betong, schaktmassor, ris och stubb).

Jämför bostäder