JM does not take responsibility for the translation

Etik och moral

Vi på JME värnar om våra medarbetare. Det innebär att vi respekterar varje enskild medarbetare. Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier i någon form, varken i våra relationer med medarbetare eller med människor utanför företaget. Vi är uppmärksamma på, och informerar närmaste chef, om medarbetare far illa.

Vi på JME är ansvarsfulla och riskerar inte att kortsiktiga beslut urholkar värdet på vårt eget eller koncernens varumärke. På JME tar vi ansvar för att hålla oss informerade om vår verksamhet, även om detta kan medföra att besvärliga beslut behöver fattas. På JME accepteras inte att tids- och kostnadskrav går ut över arbetarskydd och god arbetsmiljö. Vi lämnar inte utfästelser mot bättre vetande.

Vi på JME träffar endast seriösa avtal, och efterlever och respekterar ingångna avtal och överenskommelser. Svart arbetskraft accepteras inte på våra arbetsplatser. Vi accepterar inte prissamverkan.

Vi på JME har affärsmässiga relationer utan personlig vinning. Vi agerar inte på ett sådant sätt att vi eller vår motpart hamnar i en personlig beroendeställning. JME är mycket restriktiva avseende gåvor till eller från leverantörer och affärspartners. Vi låter inte leverantörer och affärspartners bekosta resor och uppehälle för oss. Inte heller bekostar JME resor och uppehälle för leverantörer och affärspartners (om så ej redan finns reglerat i avtal). Vi nyttjar inte företagets resurser för privat bruk.

Vi på JME vänder oss till koncernens etiska råd för att få vägledning vid svårigheter att tolka de etiska riktlinjerna.

Vi värnar om varandra

Vi på JME värnar om våra medarbetare. Det innebär att vi respekterar varje enskild medarbetare. Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier i någon form, varken i våra relationer med medarbetare eller med människor utanför företaget. Vi är uppmärksamma på, och informerar närmaste chef, om medarbetare far illa.

Uppförandekod för medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier

JME har undertecknat Sveriges Byggindustriers dokument avseende Uppförandekod inom branschen.

 Uppförandekod inom Sveriges Byggindustrier

Jämför bostäder