JM does not take responsibility for the translation

3.Säkerhet & Hälsa

Alla medarbetare inom JM ska ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö som främjar säkerhet och hälsa, liksom en god balans mellan arbetsliv och privatliv. På JM sätter vi alltid hälsa och säkerhet i främsta rummet. För att uppnå detta verkar vi för en tydlig säkerhetskultur och arbetar aktivt med proaktiva insatser. Vår vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Om en arbetsuppgift inte kan utföras säkert så ska den inte utföras alls. Genom att ständigt ha en dialog om arbetsmiljö hittar vi nya arbetssätt och skapar ännu säkrare och mer attraktiva arbetsplatser.

 

Rapportering av olyckor, tillbud och observationer

Vi uppmärksammar och uppmuntrar rapportering av risker, tillbud och olyckor på våra arbetsplatser. Dessa dokumenteras, hanteras och följs upp via det digitala systemet BIA.

Egenkontroll av arbetsmiljön

Vi utför löpande interna arbetsmiljörevisoner. Vid dessa så kallade Ordning och Reda-revisioner kontrolleras det förebyggande arbetsmiljöarbetet, t ex hantering av risker, användande av personlig skyddsutrustning, välstädade arbetsplatser, att skyddsronder genomförs och att relevanta tillstånd finns. Ordning och reda-revisioner utförs på alla våra arbetsplatser minst två gånger per år.

JM Safety week

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi en vecka per år med ett särskilt arbetsmiljötema på samtliga arbetsplatser i koncernen. Syftet är att ytterligare öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågorna och därmed bidra till en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö med hållbara medarbetare. Arbetsmiljöveckans teman utgår från vår arbetsmiljöstrategi och arbetsmiljöstatistik.

Skyddsglasögon

På samtliga arbetsplatser utgör skyddsglasögon en del av den obligatoriska skyddsutrustningen.

Hälsoprogram

Inom JM Entreprenad bedriver vi ett aktivt hälsofrämjande arbete som riktar sig till samtliga medarbetare. Programmet ska inspirera till ökad hälsa och ökat välmående, med teman som styrka, kondition, mindfulness och team-aktiviteter. Den gemensamma nämnaren är att man måste må bra för att gå bra, och att det gäller både kropp och själ.

Jämför bostäder