JM does not take responsibility for the translation

2.Mångfald & jämlikhet

Jämställdhet och mångfald hos JM utgörs av medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet är att leda, utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan dem, som gör mångfalden till en framgångsfaktor.

Fler kvinnor

Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom alla led i organisationen. Detta gör vi bland annat genom ett program för kvinnliga hantverkare, och kvinnliga nätverk i organisationen. Ett långsiktigt mål är att år 2030 ha minst 20% kvinnliga hantverkare.

Löneutfyllnad vid föräldraledighet

För att stötta föräldralediga medarbetare och bidra till ökad jämställdhet erbjuds alla medarbetare löneutfyllnad i upp till tolv månader under sin föräldraledighet.

Program för utrikesfödda ingenjörer

Vi har under 2017 initierat ett program för utrikesfödda ingenjörer. Programmet riktar sig till en målgrupp som vi tidigare haft svårt att komma i kontakt med. Programmet består av en teoretisk utbildning i Yrkesakademins regi, med fokus på kompetens och förståelse gällande lagar och arbetsförhållanden, samt kultur- och värderingsskillnader beträffande ledarskap och medarbetarskap. Följt av en introduktion på JM för att förbereda deltagarna ytterligare kring hur vi jobbar och vilka förväntningar vi har på våra medarbetare. Efter några månaders praktik fattas beslut om vilka som erbjuds anställning, vilket hittills varit 60%, varav hälften kvinnor.

Jämför bostäder