JM does not take responsibility for the translation

1.Affärsetik

Etiska riktlinjer

JMs Etiska riktlinjer samlar våra grundläggande riktlinjer för vårt affärsetiska agerande på marknaden. Etiska frågor har inte alltid ett givet svar. Därför har JM sedan flera år tillbaka ett Etiskt råd bestående av delar av koncernledningen. Vi har även ett incidentrapporteringssystem, som möjliggör för medarbetare och externa intressenter att anonymt rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden.

Samverkan i branschen mot mutor

Tillsammans med Institutet mot mutor, Sveriges Kommuner och Landsting, samt andra större aktörer i byggsektorn, har JM tagit fram och undertecknat riktlinjer för hur byggbolag bör arbeta gentemot kommuner och landsting.

Uppförandekod för våra medarbetare

Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i etiska frågeställningar. Uppförandekoden tydliggör de värderingar som är styrande inom JM. Alla anställda utbildas i uppförandekoden, bl a genom vårt egna brädspel "rätt från mig". Efterlevnad av uppförandekoden är även obligatorisk punkt i alla utvecklingssamtal.

Brädspelet "rätt från mig" är en del av JMs utbildning i uppförandekoden för medarbetare.

Värdering av leverantörer

För JMs leverantörer finns en uppförandekod som säkerställer att leverantörerna agerar enligt UN Global Compacts principer. Samtliga ramavtalsleverantörer genomgår en hållbarhetsvärdering innan de kan bli godkända som leverantör. Uppförandekoden för leverantörer följs upp löpande genom hållbarhetsvärderingar och hållbarhetsrevisioner hos leverantörer och producenter. Eventuella brister som framkommer vid t ex ett fabriksbesök medför att leverantören behöver vidta korrigerande åtgärder för att kvarstå som leverantör till JM.

Jämför bostäder