JM does not take responsibility for the translation

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

Vårt hållbarhetsarbete hjälper oss att ta ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar för vår verksamhet. Genom att ha ett både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv på hållbarhet vill vi vara en trovärdig och attraktiv leverantör såväl som arbetsgivare.

Den långsiktiga målsättningen om hållbar utveckling innebär att vi måste tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

JM Entreprenads hållbarhetsarbete utgår från JMs hållbarhetspolicy, som beskriver det åtagande och den ambition JM-koncernen har inom hållbarhet. Inom JM har vi också undertecknat FNs Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och antikorruption.

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi har även under 2017 genomfört en egendeklaration enligt SIS SP 2:2015 som är baserad på ISO 26000 Socialt ansvarstagande.

Långsiktiga hållbarhetsmål

Med utgångspunkt från en väsentlighetsanalys, har vi slagit fast en långsiktig målsättning till år 2030 i linje med FNs hållbarhetsmål.

Bilden nedan illustrerar JMs långsiktiga hållbarhetsmål kopplat till FNs hållbarhetsmål till 2030.

Samarbeten med samhället - CSR

En viktig del i vår strävan för att bidra till en hållbar utveckling handlar om att tillsammans med andra aktörer åstadkomma en större förändring i samhället. Vi deltar därför aktivt i flera olika initiativ för att driva utvecklingen både i byggsektorn och i samhället i stort mot ökad hållbarhet.

Initiativ som vi stöttar är bland annat Mentor Sverige och Hagainitiativet. Vi är även medlemmar i Byggvarubedömningen och som enda byggföretag medlem av Solelkommissionen. I samarbete med våra kunder erbjuder vi gärna praktikplatser i samarbete med Arbetsförmedlingen på våra byggarbetsplatser.

JM stöttar även organisationen Hungerprojektet, en global, ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom banbrytande och hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå, med kvinnor i fokus. Man driver program i Afrika, Latinamerika och Asien.

Hållbarhetsarbete i 5 huvudområden

De långsiktiga hållbarhetsmålen målen beskriver hur JM som koncern ska bidra till FN hållbarhetsmål. Vårt dagliga hållbarhetsarbete i JM Entreprenad bedrivs inom följande 5 huvudområden.

Jämför bostäder