JM does not take responsibility for the translation

Arbetsmiljöplanen

Innan en byggarbetsplats etableras upprättas en arbetsmiljöplan för projektet i syfte att vara ett hjälpmedel under hela byggskedet.

Vår samordnare för arbetsmiljön i utförandeskedet (BAS U) ser till att arbetsmiljöplanen är tillgänglig för alla så snart byggarbetsplatsen etablerats, och genomför även de anpassningar av planen som behövs.

Enligt Arbetsmiljöverkets direktiv innehåller planen allmänna ordningsregler, en beskrivning av arbetsmiljöorganisationen samt en beskrivning av åtgärder vid arbeten med särskild risk. Om inte planen efterföljs finns risk för straffsanktioner.

För att undvika att arbeten med särskild risk inte förbises går arbetsledning, skyddsombud och lagbas igenom arbetsmiljöplanen vid tillkommande nya arbetsmoment.

Arbetsmiljöplanen är anpassad till JMs verksamhetssystem. Målet är att planen ska vara ett enkelt och aktivt hjälpmedel för produktionen och att JM uppfyller myndigheternas krav.

Jämför bostäder