JM does not take responsibility for the translation

Yrken på JME, tjänstemän

På en byggarbetsplats finns många yrkeskategorier. Här är några av dem som arbetar ute i produktionen. Några av tjänstemännen har sin placering på kontoret, exempelvis inköpare, kalkylator, arbetschef, projekteringsledare, med flera. Här berättar vi kortfattat om vilken funktion var och en har i ett byggprojekt.

Platschef

Leder hela verksamheten på byggarbetsplatsen. Ansvarar för ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet på bygget. Är en person med gedigen erfarenhet från såväl mark- och anläggningsarbeten för industri- och bostadshus som väg- och VA-arbeten alternativt byggerfarenhet från småhusbyggen, flerbostadshus och kommersiella lokaler. En teknisk utbildning är lämplig.

Arbetsledare

Planerar och leder arbetet för arbetslagen. Ser till att material finns på plats i rätt tid. Har ibland ingenjörsutbildning, men kan också vara en erfaren hantverkare som vidareutbildat sig.

 En av våra arbetsledare berättar

Entreprenadingenjör

Handhar ekonomisk rapportering och administration som till exempel tidsplaner, prognoser och byggmötesprotokoll. Är oftast civilingenjör eller byggnadsingenjör.

 Läs om en dag på jobbet av Vlatko

Mätningstekniker

Använder modern mätteknik för att läsa ritningar och mäta ut var allt ska vara i verkligheten. Är också specialist på dimensioneringsritningar. Biträder ofta platschefen i dennes många arbetsuppgifter. Vanligaste utbildningen är byggnadsingenjör.

 Läs vad en av våra mätningstekniker har att säga

Arbetschef

Leder en grupp medarbetare och ansvarar för att de trivs och utvecklas i sina respektive roller. Har med hjälp av sina medarbetare ansvaret att ackvirera, genomföra och slutföra entreprenader till våra kunder. Ska se till att projekten bemannas med rätt organisation och att rekrytera kompetent personal. En erfaren arbetschef ska med hjälp av sin erfarenhet kunna agera mentor åt mer oerfarna arbetschefer. Har erfarenheter från bygg- och fastighetsbranschen, samt relevant teknisk utbildning som civilingenjör eller byggnadsingenjör.

Projekteringsledare

Arbetar med samordning, styrning och uppföljning av projektering. En framgångsrik projekteringsledare ser helheten och är duktig på att kommunicera. Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Projekteringsledaren ser till att framtagna handlingar levereras enligt projekteringstidsplan och att konsulterna når uppställda ramar till kalkylerade kostnader. Har erfarenhet från branschen eller från konsultarbete och ofta en akademisk examen.

Kalkylator

Deltar i ackvisitionsarbetet inom företaget genom att upprätta konkurrenskraftiga anbudsunderlag och har kunskap om marknadspriser och regional marknadsutveckling. Ansvar för kalkylen vad gäller mängdberäkning, prissättning och beräkning av omkostnader. Kalkylatorn arbetar självständigt, skickar ut och tar emot förfrågningar och är med på startmöten för kalkyl. Har erfarenhet av byggprocessen samt ofta ingenjörsexamen.

Inköpare

Upphandlar entreprenader och leveranser som krävs för att genomföra aktuella projekt. Skickar ut förfrågningar till underentreprenörer och leverantörer och utvärderar anbud. Sitter med i upphandlingsmöten och upprättar avtal. Upprättar även inköpsbudget och AF-delar för projekten samt inköpsplan som stäms av under projektets gång. Har ofta erfarenhet från arbetsledande befattning inom branschen samt teknisk utbildning.

Jämför bostäder